لوله و اتصالات فایبرگلاس GRP,GRE,GRVE

جایگزینی مناسب برای لوله و اتصالات فلزی در صنایع پیشرفته

پوشش های مقاوم به خوردگی و آتش

راه حلی مناسب برای جلوگیری از خوردگی و آتش

مخازن کامپوزیتی

نگهداری مایعات بدون خوردگی و کوچکترین تغییر

چسب های اپوکسی دوجزئی

قدرت چسبندگی فراتر از حد تصور

پایه های انتقال نیرو فایبرگلاس

ایجاد شبکه ای پایدار بدون خوردگی

سایر خدمات

انجام خدمات مهندسی کامپوزیت در زمینة طراحی و تحلیل